I sicrhau gwasanaeth gwell i rheiny sy’n mynychu gweithdai crochenwaith yng Nghrochendy Nantgarw rydym wedi penderfynu gwneud nifer o newidiadau.  Bydd y newidiadau yn weithredol o Fedi’r 1af.

Bydd Crochendy Nantgarw yn rhedeg pob gweithdy crochenwaith yn uniongyrchol yn hytrach na gweithdai unigol sy’n cael eu rhedeg yn  ymreolus gan bob tiwtor.  Bydd Sally Stubbings a Freya James yn parhau fel eich tiwtoriaid a gall tiwtoriaid eraill cael eu hychwanegu dros amser.  Bydd y ffioedd rydych yn talu yn aros yr un peth ond byddant yn cael eu talu yn uniongyrchol i Grochendy Nantgarw bydd wedyn yn talu’r tiwtoriaid i redeg y cyrsiau.  Crochendy Nantgarw fydd yn gyfrifol am gynnwys cyrsiau, iechyd a diogelwch ac yswiriant a.a.  Bydd ymholiadau ynglyn a chyrsiau yn dod o ac yn cael i dderbyn gan un cyfeiriad ebost workshops@nantgarwchinaworksmuseum.co.uk.

Dyma rhai o’r buddiannau a welwch o ganlyniad i’r newidiadau yma:

  • Bydd pob tiwtor yn ceramegydd cymwys proffesiynol gyda chymwysterau dysgu ychwanegol dysgu.
  • Bydd pob tiwtor a phrofiad o ystod o sgiliau cerameg yn cynnwys adeiladu a llaw, taflu ar yr olwyn, castio slip a gwydro.  Byddant a phrofiad o weithio gyda chlai amrywiol a slipiau yn cynnwys crochenwaith, porslen a tsieni esgyrn.
  • Os bydd tiwtor yn sal neu dim ar gael byddwn yn ceisio darparu tiwtor arall i sicrhau parhad.
  • Os na fedrwch fynychu dydd penodol efallai bydd cyfle i drosglwyddo chi i ddydd arall yn ystod yr wythnos yna (yn amodol ar argaeledd).
  • Mae gan bob tiwtor a Chrochendy Nantgarw yswiriant rhwymedigaeth cyhoeddus.
  • Mae gan bob tiwtor Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) pellach sy’n caniatau iddynt weithio gyda phobl ifanc ac oedolion bregus.
  • Bydd disgownt 10% yn yr ystafell de i rheiny sydd wedi cofrestru ar ein cyrsiau.
  • Cyhoeddir o flaen llaw amserlen flynyddol i’r gweithdai byddant hefyd ar dudalen.

Mae’r gweithdai canlynol yn rhedeg ar hyn o bryd. Cysylltwch ar 01443 844 131 neu ebostiwch i gadarnhau argaeledd.

Gweithdy Crochenwaith i Ddechreuwyr (Nos Iau 6.45pm – 8.45pm)

Gweithdy newydd i rheiny sy’n dechrau o’r newydd.  Mae’r niferoedd yn y dosbarth yn fach, yn strwythuredig a gyda digon o diwtora unigol.  Byddwch yn dysgu dealltwriaeth o glai ac odynau, taflu ar yr olwyn, adeiladu a llaw, gweithio gyda slipiau a gwydrau a thechnegau addurno arwyneb eraill.  Y gost yw £10 y person (yn cynnwys costau tanio)*

Gweithdai Crochenwaith yn y Dydd (Dydd Mercher a Dydd Gwener 10am – 12 hanner dydd)

I rheiny sydd a pheth profiad.  Gallwch fod yn greadigol ar eich pen eich hun ond gallwch alw ar arbenigedd y tiwtor i helpu pryd y mynnwch.  Gallwch adeiladu a llaw, taflu ar yr olwyn, slipcastio a gweithio gyda slipiau a gwydrau.  Y gost yw £5 y person.  Bydd tal bach ychwanegol yn cael ei godi ar gyfer tanio*.

Gweithdai Min Nos Chrochenwaith a Gwydr (Dydd Mawrth a Dydd Mercher 6.45pm – 8.45pm)

Boed yn gweithio gyda gwydr neu grochenwaith bydd ein tiwtoriaid yn helpu chi wireddu eich uchelgais yn ogystal a dysgu unrhyw sgiliau newydd rydych eisiau meistroli. Y gost yw £5 y sesiwn.  Bydd tal bach ychwanegol yn cael ei godi ar gyfer tanio*.

Gweithdai Peintio Botaneg  (Bore Dydd Iau 10am – 12 hanner dydd)

Dosbarth gweithdy newydd ar gyfer rheiny sydd a diddordeb mewn peintio botaneg.  Roedd William Billingsley yn adnabyddus fel peintiwr blodau yn enwedig ar gyfer ei liniau o rosynnau ac mae nifer o esiamplau hardd o arlunio blodau ar borslen Nantgarw.  Mae llu o flodau yn ardd yr Amgueddfa gall cael eu defnyddio fel enghreifftiau i’r dosbarth.  Y gost yw £5 y person.

*Gallwch brynu clai a gwydr yn uniongyrchol o Grochendy Nantgarw am bris rhesymol.

Trwy gydol y flwyddyn byddwn yn rhedeg nifer o ddosbarthau meistr a gweithdai undydd ble bydd arbenigwyr adnabyddus gwladol yn rhannu eu sgiliau. Bydd eisiau talu am y sesiynau yma ond bydd disgownt i rheiny sydd wedi cofrestru ar gyfer y gweithdai.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn dod i ymuno a ni

I sicrhau lle, ebostiwch neu galwch ar 01443 844 131